Button to close the main navigation menu

Heiko Hunger